Reglement

Elke deelnemer aan De Grote Verkeersquiz aanvaardt onderstaande voorwaarden, en elke mogelijke wedstrijdbeslissing van de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde).

Quiz voor het grote publiek

Artikel 1: principe

De Grote Verkeersquiz 2021 is een sensibiliserende wedstrijd van de VSV, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen. De organisator heeft steeds het recht het wedstrijdreglement van De Grote Verkeersquiz 2021 te wijzigen.

Artikel 2: wie kan deelnemen

Deelnemen aan de wedstrijd is mogelijk voor iedereen. Enkel meerderjarige deelnemers met een verblijfplaats in België kunnen prijzen winnen. De deelnemer verleent de VSV het recht de juistheid van de door hem opgegeven identiteitsgegevens (naam, voornaam, straat, huisnummer, postcode, gemeente, e-mailadres) te controleren in het belang van de wedstrijd en om fraude te voorkomen. Wanneer zou blijken dat de door de deelnemer opgegeven informatie niet correct is, heeft dit onmiddellijke uitsluiting tot gevolg.

De werknemers van de VSV en hun familieleden tot in de 2de graad komen niet in aanmerking voor prijzen. Hetzelfde geldt voor de medewerkers van de bedrijven en partnerorganisaties die betrokken zijn bij het inhoudelijke aspect van De Grote Verkeersquiz.

Artikel 3: hoe deelnemen

Deelnemen aan de wedstrijd is gratis, en kan alleen online op www.degroteverkeersquiz.be. De wedstrijd start op 14 oktober 2021 om 11.00 uur en wordt afgesloten op 15 november 2021, om 23.59 uur.

Artikel 4: wedstrijdverloop

De quiz kan gespeeld worden in het Nederlands of het Frans. De deelnemer kan de taal kiezen.

Vervolgens krijgt de deelnemer 10 meerkeuzevragen. Die vragen hebben betrekking op verkeers- en mobiliteit gerelateerde onderwerpen. Antwoorden kan door telkens 1 van de 3 antwoordmogelijkheden aan te klikken. Meteen na het beantwoorden van de vraag krijgt de deelnemer te zien of zijn antwoord juist of fout was, met de bijhorende feedback. Door te klikken op ‘volgende vraag’ gaat hij over naar de volgende vraag. De vragen worden willekeurig gekozen uit een ruime vragenpool. Elke deelnemer heeft dus een ‘persoonlijke’ wedstrijdquiz die kan verschillen van die van andere deelnemers. Elke vraag moet beantwoord worden binnen een tijdslimiet van 40 seconden. De tijd wordt aangegeven met een aflopende timer. Wordt de tijdslimiet overschreden, dan wordt de vraag als onbeantwoord (en dus fout) beschouwd.

Na het beantwoorden van alle wedstrijdvragen, krijgt de deelnemer zijn totaalscore te zien. Deelnemers die kans willen maken op een prijs:

1. moeten minstens 7/10 halen;
2. moeten hun registratie vervolledigen met de volgende gegevens: naam, voornaam, straat, huisnummer en gemeente. Het opgeven van valse, foutieve of onvolledige gegevens, zal de deelnemer elke kans op een prijs ontnemen;
3. moeten de tweeledige schiftingsvraag volledig beantwoorden.

Elke deelnemer mag slechts met 1 e-mailadres, dat hem toebehoort, deelnemen aan de wedstrijd. Bij vermoeden van identiteitsvervalsing kan een quizzer uitgesloten worden van de wedstrijd en het recht op een prijs. Iedere speler kan zo vaak deelnemen als hij wil en kan zo zijn score verbeteren. De beste score van al zijn spelkansen wordt definitief geregistreerd en telt mee in de eindranking. De deelnemer kan vrijblijvend zijn score delen via Facebook of Twitter.

Artikel 5: schiftingsvraag

Het antwoord op de 1ste schiftingsvraag bepaalt je plaats in de rangschikking van de winnaars. Bij ex aequo wordt gekeken naar het antwoord op de 2de schiftingsvraag.

Artikel 6: toekenning en verdeling van de prijzen

De VSV vraagt de deelnemers hun volledige gegevens op te geven, om deze praktische afhandeling mogelijk te maken. Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het opgeven van correcte identiteits- en adresgegevens. Na het afsluiten van de wedstrijd op 15 november 2021 zullen deze gegevens niet meer worden aangepast door de VSV. De hoofdprijs en de 2de, 3de en 4de prijs dienen persoonlijk op de VSV afgehaald te worden, op vertoon van de identiteitskaart. De gegevens op de identiteitskaart moeten overeenstemmen met de gegevens op het ingevulde deelnameformulier. De winnaar laat de VSV ook toe om een foto te nemen en foto en naam te verspreiden via sociale media en een persbericht. De overige prijzen worden éénmalig op naam verzonden naar het adres dat door de deelnemer is opgegeven. De VSV kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het eventuele in gebreke blijven van partners of Bpost met betrekking tot defecten en tekortkomingen aan of het niet afleveren van de prijzen. De VSV zal niet verplicht zijn, mocht de leverancier in gebreke blijven op dit vlak, een andere prijs te overhandigen. De prijzen zijn niet inwisselbaar tegen speciën of andere voordelen in natura. De Grote Verkeersquiz is een samenwerking tussen de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) en AWSR (Agence Wallonne pour la Sécurité Routière). De verdeling van de prijzen gebeurt op basis van de taal waarin je deelneemt aan de quiz. De VSV zorgt voor de prijzen voor Nederlandstalige quizzers, AWSR voor de prijzen voor deelnemers die in het Frans deelnemen. Het toekennen van de prijzen gebeurt door de VSV en AWSR en ligt niet ter discussie.

Artikel 7: kennisgeving van de resultaten

De winnaars worden via e-mail op de hoogte gebracht door de VSV zo spoedig mogelijk na 15 november 2021.

Artikel 8: algemene bepalingen

Over de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd, telefonisch noch schriftelijk. De VSV is niet verantwoordelijk voor technische of andere problemen tijdens deze wedstrijd, die buiten haar wil om gebeuren of worden veroorzaakt door elementen die niet kunnen worden gecontroleerd door de VSV. Het is de verantwoordelijkheid van elke deelnemer om te zorgen dat zijn software en hardware beschermd zijn en goed functioneren. De VSV kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de wedstrijd, ten gevolge van overmacht, geen doorgang kan vinden of de modaliteiten ervan dienen aangepast te worden, ongeacht de reden voor zulke aanpassing. In geval van misbruik, misleiding of bedrog behoudt de VSV zich uitdrukkelijk het recht om de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deelname aan de wedstrijd. Door deelname aanvaardt de deelnemer onverkort het huidige reglement De Grote Verkeersquiz 2021, en verbindt hij zich ertoe zich onvoorwaardelijk neer te leggen bij de beslissingen van de jury en de wedstrijdleiding. Beroep daartegen is niet mogelijk. Een exemplaar van dit reglement De Grote Verkeersquiz 2021 kan gedurende de wedstrijdperiode geraadpleegd worden op de website www.degroteverkeersquiz.be.

Quiz voor bedrijven en organisaties

Bedrijven kunnen deelnemen door zich in te schrijven via de website www.degroteverkeersquiz.be/bedrijven. Zij krijgen vervolgens aparte urls voor hun bedrijf toegekend, in het Nederlands en het Frans. Alleen personeelsleden van het betreffende bedrijf mogen via deze urls quizzen.

Personen die via hun bedrijf deelnemen, kunnen dezelfde prijzen winnen als de spelers van de algemene quiz. Dezelfde voorwaarden zijn daarop van toepassing.

De Grote Verkeersquiz is een samenwerking tussen de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) en AWSR (Agence Wallonne pour la Sécurité Routière). De verdeling van de prijzen gebeurt op basis van de taal waarin de contactpersoon van het bedrijvenluik zijn of haar bedrijf of organisatie inschreef voor de quiz. De VSV zorgt voor de prijzen voor Nederlandstalige inschrijvingen, AWSR voor de prijzen voor Franstalige inschrijvingen. Het toekennen van de prijzen gebeurt door de VSV en AWSR en ligt niet ter discussie.

Bedrijven die zich inschreven voor het bedrijvenluik, waar minstens 10 personeelsleden de quiz volledig uitspeelden en waar de werknemers een gemiddelde score behaalden van minstens 7/10 maken kans op prijzen.

Geregistreerde bedrijven kunnen permanent hun eigen bedrijfsresultaten opvolgen tijdens de wedstrijd (via login). Een week na het einde van de wedstrijd kunnen bedrijven een rapport met de bedrijfsresultaten downloaden via de loginpagina van het bedrijf.

Binnen 1 bedrijf kan de quiz afgelegd worden in een beschikbare taal naar keuze. Het bedrijfsrapport wordt opgesteld in de taal van inschrijving.

Bedrijven kunnen zelf een prijs toekennen aan de werknemer(s) die de hoogste score behaalde(n). Die vinden ze terug op hun persoonlijke pagina. Na afloop van de wedstrijd wordt deze lijst met de beste quizzers aangevuld met de resultaten van de schiftingsvragen. Score is de 1ste parameter. Bij een ex aequo wint de persoon die het antwoord op de 1ste schiftingsvraag het beste benaderde. Indien nodig wordt bij een 2de ex aequo gekeken naar het antwoord op de 2de schiftingsvraag.

De Grote Verkeersquiz wordt mede mogelijk gemaakt door:

Resterende tijd: 40